Presentations
19. 4. 2021

‘Našedlé zelenání: tichá udržitelnost na autovrakovištích’ presentation at CASA 21 conference

Pavel presented a paper at the annual conference of the Czech Association of Social Anthropologists (online), 17-18 April 2021, Prague. The panel entitled Environmentální a ekologická antropologie 2 was organized by Markéta Zandlová and Daniel Sosna.

Našedlé zelenání: tichá udržitelnost na autovrakovištích

Pavel Mašek

Současné debaty týkající se environmentálně citlivého chování vycházejí převážně ze dvou odlišných pozic. Na jedné straně máme možnost pozorovat environmentální citlivost udržovanou „shora“ ve formě environmentální politiky vytvářející explicitní závaznou legislativu, na druhé pak přístup z opačné strany pomyslné linie, tedy „zdola“, ve formě lokálních hnutí (grassroots movements). Diskuse i argumenty o udržitelnosti a environmentálně citlivém přístupu mířící z těchto dvou pozic dominují veřejnému i akademickému diskursu. Přílišná pozornost věnovaná tomuto binárnímu pojetí však nevylučuje existenci další možnosti. Mimo tyto dva proudy můžeme totiž pozorovat environmentálně citlivé chování, které o sobě takto primárně neuvažuje: „tichou udržitelnost“ (quiet sustainability) (Smith, Kostelecký, Jehlička 2015). Ta vychází z lidské každodennosti, není určována a udržována politickou intervencí, ani nevyžaduje marketing ať už „shora“ či „zdola“. Přestože si každodenní činnosti tiché udržitelnosti nekladou za cíl udržitelnosti dosáhnout, mají pozitivní environmentální dopady. Jedním z míst, kde tyto činnosti probíhají, jsou autovrakoviště. Ta mohou být považována za místa, kde dochází k „ekologické likvidaci“ nechtěného a neužitečného. Nicméně, udržitelnost a environmentálně citlivé chování vrakařů nespočívá v likvidaci automobilů, ale spíše v zachraňování jejich jednotlivých částí, jejich dalšího užívání v jiném kontextu a opravování zdánlivě vyřazených automobilů. Na základě etnografického výzkumu na autovrakovišti ve Středních Čechách se pokusím ukázat, že „zelenání“ je možné uskutečnit také skrze „šedé“ neformální praktiky i přesto, že se jedná o vedlejší produkt a nezamýšlený důsledek touhy po zisku.